Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ВСП «Тлумацький фаховий коледж ЛНУП
___________________Д.Ю.Боднарчук
Наказ від «__»_______20__ р. № ___

                                                          ПОЛОЖЕННЯ
                про гуртожиток ВСП «Тлумацький фаховий коледж Львівського НУП»
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на основі Положення про гуртожитки,
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №84 від 27 квітня 2015р.
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 р. за № 778/27223) ЖКУ, постанови №498 від 20.06.2018р. встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитку Тлумацького коледжу Львівського НАУ, вселення на надану жилу площу, користування цією жилою площею та виселення з гуртожитку.
1.2. Гуртожиток ВСП «Тлумацький фаховий коледж ЛНУП» - спеціально споруджений будинок, який використовується для проживання на період навчання іногородніх студентів. Не допускається розміщення житлових приміщень для проживання студентів у підвалах, мансардах і цокольних поверхах.
Гуртожиток ВСП «Тлумацький фаховий коледжу ЛНУП» призначений для проживання окремих осіб (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться між собою в сімейних стосунках).
У гуртожитку у разі потреби можуть виділятися приміщення для проживання студентів, що перебувають у шлюбі. Ці приміщення мають розташовуватись в окремих секціях гуртожитку.
1.3. Вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватися керівництвом ВСП «ТЛУМАЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛНУП» за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією для проживання працівників коледжу та інших установ.
1.4. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
1.5. У гуртожиток можуть бути поселені іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань.
1.6. При наявності вільних кімнат за рішенням директора коледжу в гуртожиток коледжу можуть бути поселені:
- особи, які направлені у відрядження до коледжу;
- особи, які навчаються в інших навчальних закладах міста;
- працівники інших навчальних закладів, установ та організацій.
- проживання внутрішньо-переміщених осіб та їх сімей відповідно до укладеного договору на період воєнного стану та не більше дванадцяти місяців після його закінчення.
1.7. Поселення студентів до гуртожитку здійснюється рішенням директора ВСП «Тлумацький фаховий коледжу ЛНУП» за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України.
1.8. При поселенні в гуртожиток укладається угода (контракт) на проживання.
1.9. Гуртожиток підпорядковуються директору ВСП «Тлумацький фаховий коледжу ЛНУП» і може здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі ВСП «ТЛУМАЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛНУП» .
1.10. Працівники ВСП «ТЛУМАЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖУ ЛНУП» , можуть бути поселені в студентський гуртожиток при наявності вільних місць за рішенням директора ВСП «ТЛУМАЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖУ ЛНУП» і за
1.11. погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією працівників.
1.12. Гуртожиток, крім основного призначення, може надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.
1.13. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.
1.14. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються директором ВСП «ТЛУМАЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛНУП» за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
1.15. Права і обов'язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором ВСП «ТЛУМАЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛНУП» .
2. Надання житлового місця в гуртожитках
2.1. Поселення студентів у гуртожиток здійснюється згідно з цим Положенням. Місце проживання надається студентам на весь період навчання.
2.2. Розподіл місць у гуртожитку між відділеннями здійснюється наприкінці поточного навчального року за поданням класних керівників наказом директора за погодженням з профспілковим комітетом студентів та радою студентського самоврядування.
2.3. Жила площа в гуртожитках надається відповідно до статті 127 Житлового кодексу Української РСР незалежно від черговості, наявності пільг тощо.
2.4. Жила площа в гуртожитках надається в розмірі не менше 6 квадратних метрів на одну особу.
2.5. Списки студентів на проживання в гуртожитках готуються класними керівниками на підставі заяв студентів і затверджуються наказом директора коледжу за погодженням з профспілковим комітетом студентів та радою студентського самоврядування.
2.6. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор коледжу чи за його дорученням один із заступників директора коледжу укладає договір із студентом на проживання в гуртожитку і підписує йому ордер, форма якого наведена в додатку 1 до цього положення. Ордер є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.
Готуює договори (у двох екземплярах) із студентами на проживання в гуртожитку та ордери завідувач гуртожитком. Після підписання ордеру завідувачем гуртожитку та заповнення договору на проживання і підписання його студентом чи його законним представником зазначені документи подаються на підпис директору (заступнику директора).
Після підписання договору на проживання та ордеру директором (заступником директора) вони реєструються завідувачем гуртожитку у книзі реєстрації договорів та ордерів на проживання в гуртожитку (додаток 2), до якої заносяться такі дані:
а) порядковий реєстраційний номер, який складається з двох чисел, записаних через дріб, номера за порядком і останніх двох цифр року, коли видавався документ, та абревіатури відділення;
б) прізвище, ім'я та по батькові студента, якому видано документи (договір і ордер);
в) група;
г) дата видачі документів (договору і ордера);
ґ) підпис особи, яка видала документи;
д) підпис студента, що отримав документи (договір і ордер);
е) підпис представника бухгалтерії, що отримав один екземпляр договору.
Аркуші книги реєстрації повинні бути пронумеровані, прошнуровані і
скріплені печаткою коледжу.
Один екземпляр договору на проживання та ордер видаються студентові. Другий екземпляр договору на проживання передається завідувачем гуртожитку в бухгалтерію коледжу. Корінець ордера зберігається у завідувача гуртожитку.
2.7. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний особисто пред'явити паспорт (у випадку відсутності паспорта - свідоцтво про народження) і здати завідувачу гуртожитку ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання за семестр. В окремих випадках оплата може бути проведена за місяць наперед. Без виконання вище зазначених умов студент в гуртожиток не поселяється.
Завідувач гуртожитку здійснює контроль за своєчасністю оплати за проживання в гуртожитку за наступні семестри.
2.8. Облік ордерів та студентів, які проживають у гуртожитку покладається на завідувача гуртожитку.
2.9. Студенту, який поселяється до гуртожитку, завідувач гуртожитку указує його житлове місце, надає ліжко, шафу для одягу, стілець, стіл, постільні речі (матрац, подушку, комплект білизни тощо), якщо інше не передбачено угодою (контрактом) на проживання, ключ від замка дверей кімнати, перепустку на право входу до гуртожитку.
2.10. Вихователь гуртожитку повинен ознайомити студента під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.
2.11. У разі непередбачених обставин та з поважних причин студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати без погіршення умов проживання. На підставі заяв студентів про переселення видається відповідний наказ директора коледжу та оформляється новий ордер. Готують проект наказу та новий ордер завідувач гуртожитку. Після підписання нового ордеру директором (заступником директора) він реєструються завідувачем гуртожитку у книзі реєстрації договорів та ордерів на проживання в гуртожитку.
2.12. Місця в гуртожитку для розміщення студентських сімей визначаються директором коледжу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
2.13. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється методистом коледжу з виховної роботи за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
3. Користування жилою площею в гуртожитках
3.1. Користування жилою площею в гуртожитках здійснюється відповідно до статті 130 Житлового кодексу Української РСР.
3.2. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для студентів гуртожитку до 22-00 години вільно.
3.3. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8-00 до 21-00. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який посвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.
3.4. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на студентів, які їх запросили.
3.5. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з методистом з виховної роботи. Усі заходи повинні закінчуватись до 21 -¬00.
3.6. У кожному блоці з числа студентів, які проживають у ній, обирається староста.
3.7. Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).
3.8. Студенти, які проживають у гуртожитку, мають право:
користуватися на рівних умовах між собою допоміжними приміщеннями (загального користування), обладнанням та інвентарем гуртожитку;
вимагати своєчасної заміни обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у наданні послуг з обслуговування гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення в гуртожитку;
брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово- побутових умов у гуртожитку, роботою його працівників тощо.
обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;
звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово- побутові умови, які не відповідають вимогам цього Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва коледжу, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
3.9. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:
знати і дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку; своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;
дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію і воду;
забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях , здати йому відповідний дублікат ключів;
використовувати жилу площу та майно гуртожитку за призначенням; забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентарю гуртожитку; забезпечувати за власний рахунок проведення поточного ремонту приміщення, у якому проживає;
своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;
відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства; дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки; реєструвати додаткові електроприлади в завідувача гуртожитку; не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними та нежилими приміщеннями гуртожитку;
попереджувати завідувача гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);
у разі виселення з гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.
3.10. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;
захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку (загального користування) та нежилі приміщення гуртожитку;
зберігати в гуртожитку вибухонебезпечні матеріали і речовини тощо; установлювати без згоди завідувача гуртожитку супутникові антени та кондиціонери;
порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в жилих приміщеннях;
самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу;
без згоди власника гуртожитку обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, у яких проживають;
порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку; вживати та зберігати наркотичні або токсичні речовини, вживати алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин; палити в приміщеннях гуртожитку;
переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;
проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах; проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитку;
залишати сторонніх осіб після 20.00 без письмового дозволу завідувача гуртожитку;
порушувати тишу з 22-00 до 07-00;
створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати; тримати в гуртожитку тварин.
3.11. Адміністрація коледжу зобов’язана:
організувати належну експлуатацію та утримання майна гуртожитку; здійснювати безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм;
створювати умови для безперешкодного користування студентами, які проживають у гуртожитку, його допоміжними приміщеннями (загального користування);
укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил; забезпечувати студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;
дотримуватись Положення про студентський гуртожиток коледжу, угоди (контракту), укладеної зі студентом, та норм чинного законодавства; вести облік осіб, які проживають у гуртожитку;
забезпечувати збереження ордерів осіб, які проживають у гуртожитку;
забезпечувати виконання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
інформувати осіб, що проживають у гуртожитку, про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту в гуртожитку;
забезпечувати за власний рахунок проведення поточного та капітального ремонтів гуртожитку, його допоміжних та нежилих приміщень, інвентарю, обладнання, крім поточного ремонту заселених жилих приміщень.
Спосіб виконання зазначених у цьому пункті зобов’язань визначається адміністрацією коледжу з урахуванням вимог законодавства.
3.12. Керівництво коледжу спільно з профспілковим комітетом студентів та радою студентського самоврядування розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації. за погодженням.
3.13. Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.
3.14. Керівництво коледжу спільно з профспілковим комітетом студентів та радою студентського самоврядування може залучати студентів для проведення робіт на території гуртожитку коледжу.
3.15. Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.
3.16. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, студентам на час ремонту керівництвом коледжу надається житлова площа в тому самому або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.
3.17.За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.
3.18. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:
зауваження;
догана;
відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
розірвання угоди на проживання.
3.19. Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться директором коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
3.20. Порядок проживання студентів у гуртожитку у канікулярний (відпускний) період визначається з урахуванням їх побажань директором коледжу.
3.21. Студент, який проживає в гуртожитку, сплачує за таке проживання.
Розмір плати за проживання в гуртожитку визначається в договорі
на проживання в гуртожитку відповідно до розрахунку, затвердженого директором коледжу. В договорі на проживання в гуртожитку також визначається порядок здійснення розрахунків між адміністрацією коледжу та студентом, що проживає в гуртожитку.
Розмір плати за житлово-комунальні послуги визначається відповідно до встановлених уповноваженим органом цін/тарифів на такі послуги.
4. Виселення із гуртожитку
4.1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, - у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до коледжу за конкурсом, - протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.
4.2. Студент може бути виселений з гуртожитку:
- після закінчення навчального року;
- за власним бажанням згідно поданої заяви;
- у зв’язку із завершенням навчання в коледжі (закінчення терміну дії угоди на проживання);
- у зв’язку із перебуванням в академічній відпустці;
- за порушення Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
- за порушення умов угоди на проживання (неоплата тощо).
При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), перебуванні в академічній відпустці, розірванні угоди на проживання студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.
Після повернення із академічної відпустки студент може бути поселений в гуртожиток відповідно до цього Положення.
4.3. У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням директора коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів цей термін може бути продовжений.
4.4. Виселення студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.
5. Плата за житло та послуги
5.1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються студентам, які проживають у гуртожитку.
5.2. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитку погоджується з профспілковим комітетом студентів та радою студентського самоврядування і доводиться до відома студентів.
5.3. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитку установлюється директором коледжу і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.
5.4. Для працівників коледжу конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитку встановлюється згідно калькуляції.
5.5. Для іншої категорії громадян розмір оплати за проживання у гуртожитку встановлюється відповідно до законодавства, тарифів порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.
5.6. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за місяць уперед.
5.7. Додаткові послуги, що надаються за бажанням студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

  

Методист з виховної роботи Водославська Р.В.