Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

Вимоги до сучасного заняття:

І. Організаційна діяльність викладача на занятті

і його особисті якості

 • Ступінь обладнання заняття ТЗН, наочними посібниками і ефективність їх використання на занятті;
 • Використання психологічних і гігієнічних вимог по організації заняття (зміна видів діяльності на занятті, врахування індивідуальних і психологічних особливостей студентів при формуванні знань, умінь і навичок і їх перевірці і т.п.).
 • Наявність зворотного зв’язку на уроці і його рівень;
 • Знання предмету викладачем і рівень його педагогічної майстерності;
 • Мова викладача (темп, дикція, інтенсивність, обраність, емоційність, точність використання спеціальної термінології);
 • Пе6дагогічна культура, такт і зовнішній вигляд викладача на занятті;
 • Національність використання часу заняття;
 • Виконання правил охорони праці і техніки безпеки на уроці.

ІІ. Дидактична діяльність викладача

 • Врахування на занятті принципів дидактики (науковості навчання; систематичності і послідовності, міцності і глибини знань; індивідуалізація процесу навчання; поступності; зв’язку навчання з життя, з практикою);
 • Ступінь досягнення головної дидактичної мети заняття;
 • Оптимальність методів навчання, їх відповідність логіці заняття, віку і розвитку студентів (використання елементів проблемності на занятті, дискусійності і т.п.).
 • Ефективність контролю за знанням студентів на занятті і об’єктивність їх оцінки;
 • Об’єм домашнього завдання і методика доведення його до студентів.

ІІІ. Виховна діяльність

 • Виховання особистості студента;
 • Як розв’язувались завдання морального виховання студентів на уроці;
 • Ефективність формування трудових навиків студентів в процесі заняття;
 • Економічне виховання;
 • Виховання потреби розумової праці у студентів на занятті;
 • Виховання завдань фізичного і гігієнічного виховання студентів;
 • Ступінь е6стетичного впливу заняття на студентів;
 • Наскільки правильно і ефективно використовував викладач зв’язок з життям, з практикою при виконанні виховних завдань в ході заняття;
 • Ступінь використання викладачем виховних можливостей оцінки (стимулюючої ролі оцінки);
 • Позиція викладача по відношенню до студентів (зацікавлена чи нейтральна) стиль педагогічного керівництва студентами на занятті (автори тарний, демократичний, ліберальний), ступінь виховного впливу на студентів особи педагога в цілому, виховне значення організації заняття, методів навчання і виховання, використовуваних викладачем.

IV. Діяльність студентів на занятті

 • Ступінь активності і рівень працездатності студентів на занятті;
 • Інтерес студентів на занятті;
 • Наявність у студентів навиків самостійної роботи і її рівень;
 • уміння студентів при відповіді самостійно виділяти головне в матеріалі заняття;
 • а) уміння планувати відповіді, хід розв’язку задачі і т.д.
 • б) уміння аналізувати і оцінювати результати своєї діяльності;
 • в) рівень розвитку мови.
 • Темп навчальної діяльності студентів на занятті і рівень сформованості у них навиків такої діяльності;
 • Рівень культури праці студентів на занятті і ступінь сформованості навиків роботи в зошиті; на класні дошці, з приладами, наочними посібниками;
 • Рівень організованості і ступінь дисциплінованості студентів на занятті, їх стиль відношення до викладача і один до одного;
 • Зовнішній вигляд студентів на занятті.

 

 

Види навчальних занять, їх орієнтована структура та можливі методи

 

План заняття (лабораторне)

План заняття (лекція)

План заняття (практичне)

План заняття (семінар)

 

Схема аналізу заняття

Навчально-методичний комплекс дисципліни