Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЛУМАЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЬВІВСЬКОГО НАУ

ПОГОДЖЕНО                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Тлумацький коледж                                            Установчою конференцією студентів

Львівського НАУ                                                 Тлумацького коледжу ЛНАУ

Директор __________Д.Ю.Боднарчук                  від «___» _____________ 20___ р.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ

СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

 

Студенти коледжу мають право на:

 • вибір форми навчання;
 • безпечні умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • забезпечення стипендіями, гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою коледжу;
 • участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально - виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організація дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
 • участь у об'єднанні громадян;
 • право брати участь у керівництві колективом, обирати та бути обраним;
 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів коледжу;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

   Відволікання студентів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

   Студенти коледжу мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

Студенти коледжу зобов'язані:

 • присвятити все своє життя благодійній справі - служити своєму народові та своїй державі;
 • додержуватися законів, моральних та етичних норм;
 • додержуватися Положення та правил внутрішнього розпорядку коледжу;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
 • вчасно інформувати керівництво коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний та культурний рівень;
 • відпрацьовувати в позанавчальний час всі види пропущених занять.

   Випускники коледжу, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов'язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

Випускники коледжу, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод.

Якщо ти Студент!

 • Ти є вільним та рівним у своїх правах. Всі повинні ставитися один до одного по-братськи.
 • Ти маєш право ходити до коледжу і вчитися; коледж повинен сприяти розвитку усіх твоїх здібностей та твоєму вмінню досягти згоди та взаєморозуміння між людьми.
 • Ти маєш право брати участь у керівництві колективом, обирати та бути обраним.
 • Ти маєш право на справедливий та гласний розгляд порушення своїх прав. Ти не маєш права чинити самосуд.
 • Ти повинен зберігати вірність своїй Батьківщині, сім'ї, друзям.
 • Ти повинен поважати погляди інших, рахуватися з їх думкою.
 • Ти повинен бути ввічливим з усіма, незалежно від віку, національності, релігії тощо.
 • Завжди берегти честь коледжу, підтримувати та поповнювати його славні традиції.
 • Наполегливо оволодівати наукою.
 • Приймати активну участь в суспільному житті коледжу та розвитку студентського самоврядування.
 • Ти повинен утримувати своє тіло й думку чистими та здоровими.

   Держава, Конституція України, "Декларація прав та обов'язків студентів", Статут коледжу гарантують і охороняють твої права.