Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

 

Положення про студентське самоврядування

в Тлумацькому коледжі Львівського національного аграрного університету

Загальні положення

1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування в Тлумацькому коледжі Львівського національного аграрного університету.

2. Студентське самоврядування в коледжі є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

З. У студентському самоврядуванні беруть участь Студенти, які навчаються в коледжі за всіма формами навчання. Кожен Студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

4. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою Студентів і є складовою громадського самоврядування коледжу.

5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного центрального органу виконавчої влади., який має у підпорядкуванні коледж, Статутом коледжу і Положенням про студентське самоврядування в коледжі.

6. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування в коледжі (далі -Положення) й узгоджується з керівництвом коледжу.

7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.

8. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

9. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

10. Керівництво коледжу зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

11. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів коледжу та його структурних підрозділів.

Мета і завдання органів студентського самоврядування

12. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

13. Основні завдання органів студентського самоврядування:

– захист прав та інтересів Студентів;

– забезпечення виконання Студентами своїх обов’язків;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;

– сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;

– сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

– співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

сприяння працевлаштуванню випускників коледжу та залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час; забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну Студентами.

Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

14. Студентське самоврядування здійснюється на рівні коледжу, його

структурних підрозділів: відділення, курсу, академічної групи.

         На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними, їх формування (таємним чи відкритим голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування в коледжі.

        Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

15. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів коледжу, яка:

– ухвалює Положення про студентське самоврядування в коледжі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування Студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;

– формують і затверджує склад виконавчого органу студентського самоврядування та обирає його голову (заступників), визначають термін їх повноважень; виконавчий орган студентського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва віл усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;

не менше одного разу на рік заслуховує звіти органів студентського самоврядування і виносить ухвалу щодо їхньої діяльності:

Права й обов’язки органів студентського самоврядування

25. Органи студентського самоврядування мають право:

– отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

– звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань; вести конструктивний діалог з адміністрацією коледжу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством:

– делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

26. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

– забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов’язків;

– порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією;

– звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

– сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

– координувати свою діяльність в коледжі з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

– узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів коледжу.

Права й обов’язки адміністрації коледжу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

27. Адміністрація коледжу має право:

– отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

– скликати позачергові загальні збори чи конференцію Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту коледжу га Положення про органи студентського самоврядування в коледжі;

– брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

28. Адміністрація вищого навчального закладу зобов’язана;

– створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;

– інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Студентів коледжу;

– розглядають найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

         Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків Студентів коледжу або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування в коледжі.

16. Голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного рівня:

– організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;

– представляє інтереси студентської громади;

– може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій коледжу;

– делегує свої повноваження заступнику;

– забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції Студентів;

– ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;

– має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

– має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування в коледжі.

17. Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

18. Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

19. При виконавчому органі студентського самоврядування можуть створюватися сектори відповідно до напряму роботи.

20. Засідання виконавчою органу студентського самоврядування проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

21 Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

22 Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальним зборів або конференціям відповідних рівнів. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться коледж, статутом коледжу.

23. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня,

24. Між органами студентського самоврядування, первинною профспілковою організацією студентів та керівництвом вищого навчального закладу може укладатись угода про співробітництво.

– надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в коледжі.

Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

29. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

30. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією коледжу.

25. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу коледжу та держави.